top of page

Kjenner du barn og unge som har lyst, men ikke råd til å være med i idretts- eller fritidsaktivitete


Bydelsutvalget i Stovner har vedtatt at det skal etableres en økonomisk støtteordning for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Ordningen har som hensikt å senke terskelen for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta.

Målgruppe:

Barn og unge i alderen 6-19 år med bostedsadresse i bydel Stovner.

Hvem kan søke:

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret, samt offentlige ansatte som arbeider med barn og unge kan søke på vegne av et barn eller en ungdom.

Familier som ønsker å benytte ordningen kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med laget eller foreningen som har aktiviteten, og så vil de kunne søke på deres vegne. Dersom en offentlig ansatt søker på vegne av et barn/en ungdom, skal det fortsatt være i dialog med laget eller foreningen som har aktiviteten.

Hva kan det søkes støtte til:

Det kan søkes støtte for å dekke medlemskontingent, treningsavgift og/eller kursavgift på inntil 2000kr per år. Ordningen dekker én aktivitet per barn/ungdom, men en organisasjon kan motta støtte for flere barn/ungdom i samme familie. Dersom den samlede prisen for deltakelse overstiger 2000kr i året, må det overskytende beløpet finansieres på annet vis. Aktiviteten må drives av en frivillig organisasjon, lag eller forening, men behøver ikke å være registrert i bydel Stovner. Det gis ikke støtte til deltakelse i kommersielle aktiviteter.

Vurdering av søknadene:

Søknadene avslås dersom:

• Aktiviteten faller utenfor formålet med ordningen.