top of page

Årsmøte HBBK - tirsdag 20. mars 2018 i Furuset idrettshall


Dagsorden ÅRSMØTE HBBK 20.03.2018 Furuset idrettshall klokken 18.00

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og innkomne saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg

Forslag fra styret.

Forslag 1: Fra styret:

Styret foreslår at klubben utarbeider et sportslig program. Endelig ferdigstilling skal være klar innen 15.05.2018, dvs i god tid for påmelding av lag til seriespill.

Årsmøtet setter ned følgende rammer for programmet:

Klubben skal bygge opp en struktur der vi sikrer oppfølging av vår visjon «Basket for alle» .

Klubben skal ha lag i følgende klasser: EBC, EB, U14, U16, U19, senior. Dette skal gjelde for både gutter og jenter, men der vi spesielt på jentesiden må gjøre tilpasninger nå i en overgangsfase, samt at programmet må tilpasses vår samarbeidsklubb Bøler Basket.

Programmet skal inneholde beskrivelse av tiltak for rekruttering og «mål» for de ulike gruppene (sosialt/lek – utvikling – resultater) samt beskrivelse av mål for trenerutvikling.

Programmet skal inneholde en beskrivelse av lagkontaktenes roller. Dette må tilpasses slik at foreldrekontakter kan følge egne barn når disse flyttes mellom de ulike aldersgruppene.

Programmet skal beskrive en kommunikasjonsstruktur der det fremgår trenerens, lagkontaktenes og styrets roller.

Årsmøtevedtaket får konsekvens for påmelding av lag til seriespill sesongen 2018-19.

Programmet og erfaringer med dette vil bli tatt opp til evaluering årsmøtet 2019.

Forslag 2:

Fra styret: Treningsavgift sesongen 2018/19.

Det settes en treningsavgift for de ulike lagene. Avgiften varierer etter alderstrinn. Yngre spillere som trener med både yngre og eldre lag, betaler kun det beløpet som tilsvarer det yngste laget.

Spillere som kun deltar på lag i årsklasser eldre enn de selv, betaler det beløpet som er satt for laget de deltar på. F.eks. vil en gutt f 2000 som kun spiller med 3M betale treningsavgift tilsvarende 3M. Dersom han spiller både G00 og 3M, betaler han treningsavgift tilsvarende G00.

For søsken under 20 år gis det søskenrabatt. Man får 50 % rabatt for den søsken som har lavest treningsavgift.

Verv i klubben medfører ikke fritak fra treningsavgiftene.

For sesongen 2018/9 foreslås følgende satser:

  • KL (må samkjøres med Bøler Basket) 6000,-

  • 2M og 1K 2500,- (redusert fra 3000)

  • Gutter og Jenter U19, U16 og U14: 2000,- (uendret, men endret betegnelse)

  • Gutter og jenter (EBC og EB): 1200,- (uendret, men endret betegnelse)

  • Mosjonstilbud senior (krever medlemskap): 0,-

Treningsavgiften skal betales som et engangsbeløp innen 15.9.2018. Unntaket er EBC og EB som splitter opp betalingen i 2, 2. forfall 15.1.2019. Det blir ikke generert lisens fra NBBF før treningsavgift er betalt til klubben (gjelder for U14 og eldre).

Begrunnelse: Forslaget innebærer ingen vesentlige endringer. Vi har redusert avgiften for seniorlag minus KL da denne etter evaluering har blitt vurdert som for høy sammenlignet med hvor mye lagene trener. Ellers har vi tilpasset forslaget til sportslig plan og lag som vil bli påmeldt seriespill..

Forslag 3: Fra Styret:

Fastsettelse av medlemskontingent: Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret kr 200,- i 2018.

bottom of page