top of page

ÅRSMØTE HBBK – avholdt torsdag 23. mars 2017 i Furuset idrettshall

Underskrevet protokoll er publisert her nederst i artikkelen. Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. GODKJENT 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. GODKJENT 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Bård møteleder. Stig referent. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsberetning fra styret, komiteer og lag_2017 GODKJENT 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. GODKJENT 6. Behandle forslag og saker. Forslag fra styret Alle forslag vedtatt med mindre endringer. 7. Fastsette medlemskontingent. Kr. 150,-. 8. Vedta idrettslagets budsjett VEDTATT 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. VEDTATT 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 2 styremedlem og 2 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Valgkomiteens innstilling 2017 Valgkomiteens innstilling ble fulgt.

bottom of page